Ontwikkelbudget

Speciaal voor in Amsterdam ingeschreven kunstenaars die hun carrière een artistieke impuls willen geven, heeft het AFK een ontwikkelbudget van maximaal €15.000 beschikbaar. Een ontwikkelaanvraag dient zich te richten op een artistieke kwaliteitsimpuls voor de kunstenaar en geeft inzicht in hoe u uw zichtbaarheid binnen het Amsterdamse culturele veld vergroot.

Voor wie 

Professionele kunstenaars binnen alle disciplines, van dans en muziek tot theater en beeldende kunst, kunnen een aanvraag doen voor Ontwikkelbudget indien zijn minimaal 4 jaar professioneel werkzaam zijn.

Voor wat 

Een ontwikkelbudget kan bijvoorbeeld worden ingezet voor (materiaal)onderzoek, een werkperiode in het buitenland, coaching of workshops. Daarnaast zijn alle andere voorstellen die uw artistieke praktijk in een stroomversnelling kunnen brengen van harte welkom.

Voorwaarden

De aanvrager dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• De aanvrager is woonachtig in de Gemeente Amsterdam;
• is minimaal vier jaar aantoonbaar professioneel werkzaam op één of meerdere gebieden van de kunsten;
• is geen student of deelnemer aan een postacademische kunstopleiding of een kunstopleiding die volgens de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek bekostigd wordt;
• heeft een verzamelinkomen dat in het jaar voorafgaand aan de aanvraag niet hoger is dan € 35.000,-;
• heeft in de 4 jaar voorafgaand aan de aanvraag geen ontwikkelbudget van het AFK heeft ontvangen, te rekenen vanaf de datum van het besluit over de verlening van de eerdere financiële bijdrage.

Vereisten

De aanvraag voor een ontwikkelbudget moet aan de volgende vereisten voldoen:
a) de aanvraag bevat een ontwikkelplan dat gericht is op een artistieke kwaliteitsimpuls voor de kunstenaar en geeft inzicht in hoe de voorgenomen ontwikkeling bijdraagt aan een verbetering van de positionering van de kunstenaar in Amsterdam. Het ontwikkelplan moet binnen maximaal één jaar gerealiseerd zijn;
b) in de aanvraag wordt stapsgewijs beschreven op welke wijze het ontwikkelplan wordt gerealiseerd en op welke wijze het resultaat openbaar wordt gemaakt.

NB Bij de mogelijke aanvraag van een ontwikkelbudget geldt het dringende advies om vooraf contact op te nemen met de stafmedewerker van de desbetreffende discipline.

De aanvraag bevat:
• De ontwikkelvraag, de beginsituatie en het te behalen einddoel en de stappen die worden genomen om het doel te bereiken;
• een begroting waarin de kosten per onderwerp worden uitgewerkt (materiaal, onderzoek, scholing, marketing, honoraria, reis- en verblijfskosten en honoraria derden) en aannemelijk worden gemaakt. De aanvrager kan voor zichzelf geen honorarium aanvragen, wel een tegemoetkoming in de tijdsinvestering. In de begroting mag hier maximaal € 1.500,- per maand voor worden opgenomen. Het AFK draagt daar in totaal maximaal € 7.500,- aan bij;
• een relevant digitaal portfolio, met de nadruk op de vier jaar voorafgaand aan de aanvraag. Het portfolio dient te worden aangevuld met een curriculum vitae, waaruit tevens duidelijk blijkt dat minimaal vier jaar een professionele beroepspraktijk is uitgeoefend;
• aangifte- en aanslagbiljetten inkomstenbelasting van het voorafgaande kalenderjaar waaruit de hoogte van het verzamelinkomen blijkt, ofwel de aangifte inkomstenbelasting van het meest recente jaar waarvoor door de kunstenaar aangifte inkomstenbelasting is gedaan - dan wel een aanslag inkomstenbelasting is ontvangen, mits deze aanslag niet ouder is dan twee jaar voorafgaand aan de aanvraag.

Indienen

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en ontvangen uiterlijk binnen 13 weken de uitslag.

Overige mogelijkheden

Naast de ontwikkelingsbijdragen biedt het AFK voor kunstenaars reguliere projectsubsidies.

Andere financieringsvormen

Naast subsidie van het AFK zijn er andere manieren om uw project te financieren: Bijvoorbeeld via crowdfunding (Voordekunst en Cinecrowd, een lening van de Amsterdamse Cultuurlening of met bijdragen van andere fondsen.

Documentatie

Download de Regeling Professionele Kunst 2013-2016
Download de Regeling Cultuurparticipatie 2013-2016
Kijk voor meer informatie bij de Veelgestelde vragen - Eenmalige subsidies