Veelgestelde vragen

 • Planning
 • Wanneer kan ik een aanvraag indienen bij het AFK?
  Het AFK heeft geen vaste indiendata voor aanvragen binnen de regeling Professionele Kunst en Cultuurparticipatie. U kunt een aanvraag indienen wanneer u dat wilt. In sommige gevallen werken we wel met een deadline, raadpleeg daarom altijd eerst even de website. Aanvragen binnen de regeling Waarderingssubsidies Amateurkunst voor het jaar 2016 moeten vóór 2 november 2015, 17:00 zijn ingediend.
 • Hoe lang duurt het voordat ik reactie krijg op mijn aanvraag?
  Dertien weken. Tussen de indiendatum van de aanvraag en de start, premiere of opening van een project, programma of ontwikkelplan moeten daarom minimaal dertien weken zitten. Uitzonderingen hierop zijn opgenomen in de regelingen. Het antwoord op een aanvraag kan vertraging oplopen als de aanvrager nog informatie moet opsturen. Het is dus slim om uw aanvraag zo volledig en vroeg mogelijk in te dienen, zodat de planning niet in gevaar komt. Alle kosten die aanvragers voor de opgegeven ingangsdatum maken (zoals aan de voorbereiding van het project) zijn voor rekening van de aanvrager.
 • Wat verstaat het AFK onder de start van een project?
  De start van het project is tijdens de première of opening van het project. Hou in de planning rekening met de tijd die het AFK nodig heeft om een aanvraag te beoordelen (dertien weken).
 • Kan ik met terugwerkende kracht een aanvraag doen?
  Nee, dat is niet mogelijk.
 • Wat is het spreekuur?
  Tijdens het spreekuur krijg je dertig minuten om live uw project toe te lichten. Op korte termijn hoort u of het AFK bijdraagt aan het project of niet. Het spreekuur is elke laatste dinsdag van de maand. Let op: tussen het spreekuur en de gewenste aanvangsdatum van het project moet minimaal een maand zitten.
 • Wanneer kan ik mij opgeven voor het spreekuur?
  Voor het spreekuur geldt een aparte aanmeldprocedure. Stuur twee weken voor het spreekuur een e-mail naar secretariaat@afk.nl om hiervoor een afspraak te maken. Kijk onder 'Spreekuur' wat de precieze data zijn om u aan te kunnen melden. Het digitale aanvraagformulier moet minimaal een week voor het spreekuur zijn ingevuld.
 • Kan ik, voordat ik mijn aanvraag doe, mijn plan met iemand van het AFK bespreken?
  Ja, u kan contact opnemen met een van onze cultuurverkenners. Stuur een e-mail naar een van onze cultuurverkenners, te vinden onder 'Organisatie', voor een afspraak.
 • Ik heb meerdere potentiële projecten. Kan ik deze allemaal tegelijkertijd aanvragen of is het beter om ze te spreiden?
  We raden u aan de focus te leggen op één project, of vooraf te overleggen met een van onze medewerkers.
 • Ben ik verplicht bij meerdere fondsen een bijdrage aan te vragen of een eigen bijdrage te doen?
  Het AFK neemt alleen aanvragen in behandeling als de eigen inkomsten minimaal 25% van de totale begroting bedragen. Dit zijn inkomsten die voortvloeien uit private bronnen zoals publieksinkomsten, sponsor- en horeca-inkomsten, een eigen bijdrage en/of financiële bijdragen uit private fondsen. Financiële bijdragen uit publieke bronnen, zoals overheidsfondsen, de Gemeente Amsterdam of de stadsdelen in Amsterdam vallen hier niet onder. Het fonds draagt alleen bij aan projecten met een tekortbegrotingen wij raden aan om ook bij andere fondsen aan te vragen, zodat de totale begroting is gedekt.
 • Ik wil voor mijn project zowel bij het stadsdeel als bij het AFK een bijdrage vragen. Kan dit binnen één procedure?
  Nee. U moet twee aparte aanvragen doen. Neem contact op met uw stadsdeel voor meer informatie over regelingen en indiendata.
 • Ik kan de locatie voor mijn project pas vastleggen als mijn aanvraag wordt gehonoreerd. Is dat een probleem?
  Nee, benoem de locatie wel altijd in de aanvraag en probeer een intentieverklaring te krijgen dat het project daar eventueel plaats kan vinden.
 • Regelingen en voorwaarden
 • Binnen welke regelingen kan ik op dit moment een aanvraag doen?
  U kunt elk moment een aanvraag doen voor de regelingen - Professionele Kunst en Cultuurparticipatie, tenzij op onze website een deadline staat vermeld. Aanvragen binnen de regeling Waarderingssubsidies Amateurkunst voor het jaar 2016 moeten vóór 2 november 2015, 17:00 zijn ingediend.
 • Mijn project zou zowel binnen de regeling Professionele Kunst als binnen de regeling Cultuurparticipatie kunnen vallen. Moet ik een keuze maken?
  Ja, in het digitale aanvraagformulier moet u een van de twee regelingen selecteren. Bij twijfel kunt u altijd vooraf overleggen met een van onze medewerkers.
 • Wat is de minimale bijdrage die ik kan aanvragen?
  De minimale bijdrage is €2.500. Uitgezonderd hiervan is de regeling Waarderingssubsidies Amateurkunst. Het overzicht van de maximaal aan te vragen subsidie per (sub)discipline voor 2015 in deze regeling is te vinden onder 'Regelingen'.
 • Wat is de maximale bijdrage die ik kan aanvragen?
  Vraagt u een bijdrage aan als natuurlijk persoon, dan bedraagt de bijdrage maximaal € 25.000. Bij rechtspersonen geldt deze beperking niet. We kijken in alle gevallen naar wat redelijk is binnen het totale dekkingsplan. Er zijn enkele uitzonderingen binnen de regeling Professionele Kunst die gelden voor zowel rechtspersonen als natuurlijk personen: • Opdrachtgevers voor beeldende kunst in de openbare ruimte: de aangevraagde financiële bijdrage mag niet hoger zijn dan de door de aanvrager ter beschikking gestelde eigen bijdrage. • Voor de persoonlijke ontwikkeling van Amsterdamse kunstenaars kan onder het Ontwikkelbudget maximaal € 15.000 worden aangevraagd. • Binnen de regeling Waarderingssubsidies Amateurkunst stelt het AFK stelt jaarlijks de per aanvrager toe te kennen bedragen vast, gedifferentieerd naar de omvang van de instellingen (leden of deelnemers) en koepels (aantal aangesloten instellingen) en de verschillende subdisciplines. Het overzicht van de maximaal aan te vragen subsidie per (sub)discipline voor 2016 in deze regeling is te vinden onder 'Regelingen'.
 • Welke rechtspersonen kunnen een aanvraag doen bij het AFK?
  Rechtspersonen zonder winstoogmerk, zoals stichtingen en verenigingen, kunnen bij ons een aanvraag doen. Opdrachtgevers voor beeldende kunst in de openbare ruimte kunnen ook als rechtspersoon met winstoogmerk een bijdrage aanvragen.
 • Kan ik als natuurlijk persoon (en dus niet als instelling of rechtspersoon) een aanvraag doen?
  Ja, voor een natuurlijk persoon zijn er wel beperkingen voor de hoogte van het aan te vragen bedrag. Zie eerdere vraag over maximale bijdragen. Binnen de regeling Waarderingssubsidies Amateurkunst kunt u alleen als stichting of vereniging aanvragen.
 • Draagt het AFK ook bij aan projecten of programma’s van kunstinstellingen die al structurele subsidie ontvangen?
  Ja, maar kunstinstellingen die voor meer dan €100.000 structureel worden gefinancierd door de gemeente (via het Kunstenplan) kunnen geen aanvraag indienen bij het AFK. Ook kunnen instellingen die door het Rijk (via de BIS-regeling) worden ondersteund geen aanvraag indienen. Wanneer uw kunstinstelling, project of programma al op een andere wijze, direct of indirect, mede door de Gemeente Amsterdam wordt gefinancierd of meerjarig door of namens de overheid wordt gesubsidieerd, stelt het AFK zich terughoudend op bij de ondersteuning.
 • Mijn project vindt ook buiten Amsterdam plaats, moet ik toch alle kosten in de begroting opnemen?
  Ja, de begroting moet het gehele project beslaan. De gevraagde bijdrage aan het AFK moet in verhouding staan tot het deel dat in Amsterdam plaatsvindt.
 • Ik ben bezig met een kunstproject voor mijn opleiding. Kan ik hiervoor een aanvraag doen?
  Nee, we steunen geen projecten in het kader van een studie of opleiding.
 • Kan ik voor de totstandkoming van een kunstwerk een aanvraag doen, zonder een gericht plan te hebben voor de vertoning van het werk?
  Ja, binnen de regeling Professionele Kunst kunt u een aanvraag indienen voor een ontwikkelplan. Deze aanvraag moet gericht zijn op een artistieke kwaliteitsimpuls voor de kunstenaar. Ook geeft de aanvraag inzicht in hoe de voorgenomen ontwikkeling bijdraagt aan een verbetering van de positionering van de kunstenaar in Amsterdam.
 • Ik ben bezig om een stichting of vereniging op te richten. Kan ik al een aanvraag doen?
  Ja, is uw aanvraag gehonoreerd en wil je een voorschot ontvangen, dan moet de oprichting van de stichting of vereniging wel definitief zijn.
 • Welke documentatie moet ik bij mijn aanvraag voegen?
  Naast het digitale aanvraagformulier hebben we een heldere begroting en een projectplan nodig. Voor een bijdrage hoger dan € 25.000 of met begrote projectkosten hoger dan € 100.000 moet u een apart publiek- en communicatieplan uploaden. Bekijk ter inspiratie onze formats van het documentatiemateriaal. Let op: u moet de gehele aanvraag indienen via het digitale aanvraagformulier. Alle documentatie kunt u via het digitale aanvraagformulier uploaden.
 • Beoordeling en criteria
 • Waarop wordt mijn aanvraag beoordeeld?
  Alle voorwaarden en criteria staan beschreven in de regelingen. Via een checklist komt u er meteen achter of uw project voldoet aan de formele criteria. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met een van onze medewerkers.
 • Hoe wordt mijn aanvraag door het AFK behandeld?
  Zodra uw aanvraag (het formulier, het projectplan en de begroting) is ontvangen, toetst het secretariaat deze aan de formele criteria zoals benoemd in de regelingen. Als uw aanvraag hieraan voldoet, maken onze staf en financiële medewerkers een inhoudelijke en financiële analyse. De aanvraag kan dan samen met de analyses aan adviseurs worden voorgelegd, die onafhankelijk advies uitbrengen. Op basis van de analyses en eventuele adviezen doet de stafmedewerker een voorstel aan de directie voor het wel of niet honoreren van de aanvraag en de hoogte van het toe te kennen bedrag. De directie neemt uiteindelijk het besluit, waarop er een toekenning of afwijzingsbrief volgt. Bij het toekennen van een bedrag van €100.000 of meer, dient de Raad van Toezicht daar toestemming voor te geven.
 • Ik ben nog redelijk onervaren en onbekend als kunstenaar. Welke opties zijn er voor mij?
  U kunt ook als beginneling een aanvraag indienen. Misschien is het Spreekuur iets voor u. U kunt ook contact opnemen met een van onze cultuurverkenners om uw plannen voor te leggen.
 • Ik ben autodidact. Word ik door het AFK als professional gezien?
  Bij de beoordeling of iemand professioneel is of niet, kijken we niet alleen naar opleiding, maar ook naar ervaring. En of er sprake is van een beroepsmatige uitoefening van kunst, waarmee iemand zichzelf in het levensonderhoud kan voorzien.
 • Ik wil laten zien wat ik doe. Kan er iemand van het AFK komen kijken?
  We bezoeken graag (potentiële) projecten. Stuur een e-mail naar secretariaat@afk.nl. Het is helaas niet mogelijk om op alle uitnodigingen in te gaan.
 • Is het hebben van referenties / eerdere resultaten een pré?
  Ja, bij de beoordeling van de aanvraag kijken we hier naar. Eerdere resultaten gelden als referentie bij de inhoudelijke en artistieke beoordeling. Wat heeft u eerder gedaan en wat waren daar de resultaten van? Voeg eventueel recensies bij. Als u geen eerdere resultaten hebt, zijn impressies, schetsen etc. genoeg.
 • Moet mijn project over Amsterdam gaan?
  Nee, het project moet wel van belang zijn voor de stad Amsterdam en de publieke belangstelling en waardering voor kunst in Amsterdam vergroten.
 • Mijn project trekt een beperkt publiek. Is het toch zinvol om een bijdrage aan te vragen bij het AFK?
  Ja, bij de beoordeling bekijken we op welke doelgroep het project zich richt en welke inspanningen daarvoor worden geleverd.
 • Toekenning
 • Kan ik een voorschot ontvangen van de toegekende bijdrage?
  Ja. Voor projecten binnen de regeling Professionele Kunst en Cultuurparticipatie kan het AFK een voorschot geven van maximaal 80% van de toegekende bijdrage. Vraag een voorschot aan via 'Mijn AFK’. Voor de regeling Waarderingssubsidies Amateurkunst gelden andere voorwaarden. De voorwaarden vind u in de uitvoeringsovereenkomst die je ontvangt bij de toekenningsbrief.
 • Ben ik verplicht om het AFK te vermelden in de aankondiging van mijn project waaraan het AFK bijdraagt?
  Ja. Op alle publiciteits- en promotionele materialen moet u vermelden dat de prestaties mede mogelijk zijn gemaakt dankzij een bijdrage van het AFK. Ook moet u het logo van het AFK gebruiken. De voorwaarden vind u in de uitvoeringsovereenkomst die u ontvangt bij de toekenningsbrief.
 • Ben ik verplicht het AFK te voorzien van vrijkaarten of uitnodigingen voor mijn project waar het AFK aan bijdraagt?
  Het AFK heeft recht op minimaal twee uitnodigingen voor de openbare uitvoering van het project. De voorwaarden vindt u in de uitvoeringsovereenkomst die u ontvangt bij de toekenningsbrief.
 • Hoe verantwoord ik mijn project aan het AFK?
  Binnen drie maanden na afloop van het project, programma of ontwikkelplan moet u via het digitale aanvraagformulier een uitvoerig projectverslag bij ons indienen. Dit bestaat uit zowel een inhoudelijke als een financiële rapportage. Voor de regeling Waarderingssubsidies Amateurkunst gelden andere voorwaarden. De voorwaarden voor de verantwoording vind u in de uitvoeringsovereenkomst die u ontvangt bij de toekenningsbrief.
 • Kan ik wijzigingen in mijn aanvraag doorgeven terwijl deze in behandeling is?
  Ja, geef veranderingen die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het project zo snel mogelijk aan ons door.
 • Als het resultaat van het project (bijvoorbeeld het aantal bezoekers of speeldata) afwijkt van het voorgenomen resultaat in mijn aanvraag, verandert de bijdrage van het AFK dan?
  Dat verschilt per project. We beoordelen het project in zijn geheel en houden ook rekening met de inspanning die is gedaan om tot het resultaat te komen.
 • Afwijzing
 • Als mijn plan wordt afgewezen, wordt die afwijzing inhoudelijk beargumenteerd?
  Ja. Via een brief laten we u weten waarom de aanvraag niet wordt gehonoreerd. Meer weten? Neem dan contact op met de medewerker die de aanvraag heeft behandeld. Zijn of haar naam staat vermeld in de beschikkingsbrief.
 • Mag ik na afwijzing een vernieuwde aanvraag voor hetzelfde project indienen?
  Als u binnen zes maanden na afwijzing een nieuwe aanvraag indient voor hetzelfde project of programma, dan wordt de aanvraag opnieuw afgewezen zonder nader onderzoek of advies. Tenzij u uitdrukkelijk gewijzigde omstandigheden of nieuwe feiten vermeldt, die het eerdere besluit ontkrachten.
 • Ik ben het niet eens met de beslissing van het AFK. Wat kan ik doen?
  Wie het niet eens is met een besluit tot afwijzing kan bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen, gericht aan de directie van het AFK. Wilt u alleen een nadere toelichting op het besluit, neem dan contact op met de medewerker die de aanvraag heeft behandeld. Zijn of haar naam staat vermeld in de beschikkingsbrief.